فروش حلال های شیمیایی

حلال های شیمیایی

 

حلال ( SOLVENT ) به ماده ای اطلاق می شود که قابلیت حل کردن یک ماده دیگر را در خود دارد. عموما بین حل کننده و حل شونده واکنشی رخ نمی دهد و ماده جدیدی تولید نمی شود. به عنوان مثال هنگامی که در آب در یک ماده قطبی حل می شود. به دلیل نیرویی که از طرف حلال به مولکول های آب وارد می شود. مولکول های آب از هم جدا شده و در بین مولکول های حلال قرار می گیرند.

 

آب معروف ترین و فراوانترین حلال معدنی موجود در جهان ماست که به آن لقب حلال جهانی نیز داده  شده است.

 

حلال های شیمیایی عموما در دمای محیط مایع هستند اما به صورت جامد ( حلال های یونی ) یا گاز ( مربن دی اکسید ) نیز وجود دارند. حل کردن یک ماده در یک ترکیب دیگر می توناد با هدف های متفاوتی صورت بگیرد.

 

  • تنظیم ویسکوزیته

 

  • تغییر در خواص دمایی

 

  • زدودن یک ماده از روی سطح خاص

 

  • استخراج

 

 

انواع حلال ها و دسته بندی آنها

 

نوع حلال شیمیایی باید بر اساس نوع حل شونده و هدفی که از این کار داریم انتخاب شود ، انتخاب حل کننده قطبی برای یک ماده غیر قطبی کاری اشتباه است و اگر قصد داریم که محصول حاصل را در یک واکنش شرکت بدهیم باید به اثرات و واکنش های انجام شده توسط خود حلال نیز توجه داشته باشیم.

 

در شکل ریز حلالیت نمک طعام در آب نشان داده شده است ، همانگونه که ملاحظه می کنید آب یون های سدیم و کلر را از هم جدا کرده و هر کدام از این یون ها توسط قسمت های مختلف ( مثبت یا منفی ) آب احاطه شده اند.

 

 

 

 

 

یک دسته بندی مناسب برای انواع حلال های شیمیایی موجود دارد و آنها را به دو دسته آلی ( مواد حاوی کربن ) و معدنی ( غیر کربنی ) تقسیم می کند ، در دسته بندی دیگری این ترمیبات به صورت قطبی و غیر قطبی دسته بندی می شوند.

 

 

انواع حلال های آلی و کاربرد آنها ( ORGANIC SOLVENTS )

 

 

 

نمایش یک نتیجه